4. 4. 2020  14:56 Izidor
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Martin Krchňavý – SvF B-TMS pres [sem 2, roč 3]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra technológie stavieb
 Stavebná fakulta
2017/2018
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Martin Krchňavý
Študijný program:technológie a manažérstvo stavieb
Študijný odbor: stavebníctvo
Evidenčné číslo:SvF-5370-55260
ID študenta:55260
Vedúci práce:Ing. Martin Hanko, PhD.
Konzultant:(KPS), (Statika)
Miesto vypracovania:Stavebná fakulta STU Bratislava
  
Názov práce:Bytový dom
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Technológia stavieb:
1.1 Projekt organizácie výstavby
     - Technická správa k POV
     - Situácia k projektu organizácie výstavby
1.2 Časový plán výstavby so zameraním na realizáciu hrubej stavby
1.3 Technologický predpis: Technologický predpis debnenia stropnej konštrukcie; vrátane grafickej interpretácie vo formáte A1 (poster)
2. Konštrukcie pozemných stavieb
2.1 Situácia a technická správa
2.2 Tematický konštrukčný celok (3 detaily)
2.3 Pôdorys typického a 1. nadzemného podlažia, priečny rez schodišťom,1 pohľad
3. Statika
3.1 Betónové konštrukcie:
   - Výkres tvaru/zostavy dielcov typického podlažia
   - Statický výpočet s výkresom výstuže vybraného nosného prvku
   - Technická správa statiky
alternatíva:
3.2 Kovové a drevené konštrukcie:
   - Návrh nosného systému strešnej konštrukcie (pôdorys a rez krovu)
   - Technická správa statiky
  
Rozsah práce:Podľa špecifikácie zadania
  
Literatúra:
 1. Fickuliak, I. -- Gašparík, J. -- Makýš, P. -- Búciová, M. -- Hulínová, Z. -- Talian, J.: Výstavba objektov a stavieb. Bratislava: ES STU, 2004.
 2. MAKÝŠ, O. -- MAKÝŠ, P. Projekt organizácie výstavby: Technologický projekt. Bratislava : STU v Bratislave, 2005. 203 s. ISBN 80-227-2265-0.
 3. GAŠPARÍK, J. Výstavba objektov a stavieb 2.časť. Bratislava : STU v Bratislave, 2008. 92 s. ISBN 978-80-227-2862-1.
 4. JURÍČEK, I. Konštrukcie budov z monolitického betónu. Bratislava: Eurostav, 2005.
 5. JURÍČEK, I. Technológia pozemných stavieb. Hrubá stavba. Bratislava: Jaga group, v.o.s. Bratislava, 2001. 167 s. ISBN 80-88905-29-X.
 6. Platné právne predpisy a STN.
 7. BILČÍK, J. -- FILLO, Ľ. -- BENKO, V. -- HALVONIK, J. Betónové konštrukcie: Navrhovanie podľa STN EN 1992-1-1. Bratislava : Vydavateľstvo STU, 2008. 374 s. ISBN 978-80-227-2940-6.
 8. SANDANUS, J. -- SÓGEL, K. Drevené konštrukcie – príklady . Bratislava: ES STU , 2010. ISBN 978-80-227-3331-1.
 9. HESTERMANN, U. -- WEINBRENNER, U. -- NEUMANN, D. Stavebné konštrukcie I. Bratislava: JAGA GROUP, 2005. 499 s. ISBN 80-8076-017-9.
 10. HESTERMANN, U. -- NEUMANN, D. -- WEINBRENNER, U. Stavebné konštrukcie II. Bratislava: Vydavateľstvo JAGA GROUP, s.r.o., 2006. 499 s. ISBN 80-8076-035-7.
 11. GAŠPARÍK, J. Výstavba objektov a stavieb 1.časť. Bratislava : STU v Bratislave, 2008. 71 s. ISBN 978-80-227-2843-0.
  
Dátum zadania:15. 02. 2018
  
Dátum odovzdania:03. 05. 2018Martin Krchňavý
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
garant študijného programu