Apr 1, 2020   4:47 a.m. Hugo
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. arch. Diana Juhásová – FA I-URB den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav urbanizmu a územného plánovania
 Fakulta architektúry
2018/2019
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Diana Juhásová
Študijný program:urbanizmus
Študijný odbor: architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:FA-5478-61644
ID študenta:61644
Vedúci práce:doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Konzultant:Ing. Katarína Gécová, PhD.
Miesto vypracovania:Fakulta architektúry STU V Bratislave
  
Názov práce:Mestská časť Bratislava Záhorská Bystrica - koncepcia rozvoja
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:V nadväznosti na ateliér III. „Záhorská Bystrica“ navrhnite urbanistickú koncepciu rozvoja mestskej časti a regulačný plán zóny . Navrhnite lokalitný program územia a filozofické východiská návrhu. Vlastný návrh riešenia predložte formou architektonicko-urbanistickej štúdie, v ktorej prezentujte hmotovo-priestorové a funkčno-prevádzkové zásady riešenia. Súčasťou riešenia budú aj podrobnosti, ktoré priblížia niektoré vybrané detaily riešeného územia.
V textovej časti opíšte východiská a koncepciu riešenia, zásady regulácie a definíciu regulačných prvkov a doložte urbanisticko-ekonomické parametre návrhu. Podrobnejšie požiadavky na obsah, rozsah a adjustáciu práce sú obsiahnuté v prílohe k tomuto zadaniu.
  
Rozsah práce:grafická a textová časť v rozsahu podľa prílohy k zadaniu
  
Dátum zadania:11. 02. 2019
  
Dátum odovzdania:08. 05. 2019Ing. arch. Diana Juhásová
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
garant študijného programu