Feb 21, 2020   7:56 p.m. Eleonóra
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. arch. Lívia Czikóová – FA I-ARCH den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav architektúry občianskych budov
 Fakulta architektúry
2018/2019
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Lívia Czikóová
Študijný program:architektúra
Študijný odbor: architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:FA-5467-61716
ID študenta:61716
Vedúci práce:doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.
  
Názov práce:Inspiration hostel: Umelecko-tvorivé centrum na Dunaji
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Témou diplomovej práce je riešenie zadania z medzinárodnej súťaže Inspiration hostel: návrh komplexu budov s ubytovacou a kultúrnou funkciou zameraným na umenie. Lokalitou je ostrov na Karloveskom ramene v Bratislave. Jedná sa o prírodnú zaplavovanú oblasť s lesným porastom. Ústrednou témou je vytvorenie priestoru pre umelcov hľadajúcich miesto na tvorbu, útočisko pred ruchom mesta a zároveň priestor pre prezentáciu umenia verejnosti. Cieľom návrhu je spojiť umeleckú, ubytovaciu, kultúrnu a meditačnú funkciu novým experimentálnym spôsobom citlivým k prírodnému prostrediu.
  
Dátum zadania:11. 02. 2019
  
Dátum odovzdania:08. 05. 2019Ing. arch. Lívia Czikóová
študentka
 
 
 
 
doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc.
garant študijného programu