Sep 19, 2020   11:32 a.m. Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Academic information system

Final thesis assignment form – Bc. Martin Ferianc – FCE B-PSA den [term 2, year 4]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra konštrukcií pozemných stavieb
 Stavebná fakulta
2018/2019
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Martin Ferianc
Študijný program:
pozemné stavby a architektúra
Študijné odbory: stavebníctvo, architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:SvF-5352-75705
ID študenta:
75705
Vedúci práce:
Ing. Michal Franek, PhD.
Konzultant:
Ing. Michal Franek, PhD.
Miesto vypracovania:
Bratislava
 
 
Názov práce:Bytový dom
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:Projekt na realizáciu stavby

ARCHITEKTÚRA A KONŠTRUKCIE

GRAFICKÁ ČASŤ:

Situácia M 1:200, (M 1:500)
Pôdorys 1.PP, 1. NP a typického podlažia M 1:50 (M 1:100)
Rez priečny (schodiskom) a pozdĺžny M 1:50
Pohľad M 1:50
Vybrané detaily (rozsah-veľkosť formátu 2xA2 až A1) M 1:20 až M 1:1
Výkres tvaru vybraného podlažia M 1:50
Poster (700 x 1000mm)

TEXTOVÁ ČASŤ:

Technická správa
Výpis stolárskych, zámočníckych a klampiarskych výrobkov - pre typické podlažie
Výpis stavebných úprav zdravotnej techniky a vykurovania - pre typické podlažie
Tepelnotechnický posudok minimálne v rozsahu podľa STN 73 0540-2:2012.

FORMA ODOVZDANIA ZÁVEREČNEJ BAKALÁRSKEJ PRÁCE

Záverečná práca bude odovzdaná v tlačenej a elektronickej podobe (CD). Písomná časť práce sa odovzdá jedenkrát zviazaná v pevnej väzbe. Grafická časť sa odovzdá jedenkrát poskladaná do formátu A4 a poster v rolke. Obe časti formátu A4 budú odovzdané v spisových doskách so šnúrkami s identifikačnými údajmi.
  
Rozsah práce:
Podľa špecifikácie zadania
 
 
Literatúra:
 1. FUČILA, J. -- SZOMOLÁNYIOVÁ, K. Montované prvky : vonkajšie a vnútorné montované obklady, podhľady, podlahy a priečky. Bratislava: Jaga, 2005. 247 s. ISBN 80-8076-015-2.
 2. PUŠKÁR, A. -- ŘEHÁK, I. -- FUČILA, J. -- VAVROVIČ, B. Obvodové plášte budov : Fasády. Bratislava: Jaga, 2002. 311 s. ISBN 80-88905-72-9.
 3. STN 73 4301:2005, STN 73 0540–2:2012, STN 73 0540–3:2012 a ostatná dostupná odborná literatúra, platné normy a technické listy odborných firiem.
 4. ADAMSKÁ, G. -- MINAROVIČOVÁ, K. -- VARGOVÁ, A. Konštrukcie pozemných stavieb I : Spodná stavba. Bratislava: STU v Bratislave, 2009. 181 s. ISBN 978-80-227-3054-9
 5. ADAMSKÁ, G. -- ŽILINSKÝ, J. -- MIKLÓSIOVÁ, T. Konštrukcie pozemných stavieb I. : Konštrukčné systémy a základové konštrukcie. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2013. 280 s. ISBN 978-80-227-3939-9
 6. HYKŠ, P. -- GIECIOVÁ, M. Schodiště,rampy,žebříky. Praha: Grada Publishing, 2008. 160 s. ISBN 978-80-247-2688-5.
 7. CHMÚRNY, I. Tepelná ochrana budov. Bratislava: Jaga, 2003. 214 s. ISBN 80-88905-27-3. Neumann, D. a kol.: Stavebné konštrukcie I. Bratislava: Jaga, 2005.
 8. MIKULÁŠ, M. -- OLÁH, J. -- MIKULÁŠOVÁ, D. Kreslenie stavebných konštrukcií. Bratislava: Jaga group. s.r.o., 2011. 212 s. ISBN 978-80-8076-088-5
 9. Neumann, D. a kol.: Stavebné konštrukcie II. Bratislava: Jaga, 2006.
 10. OLÁH, J. -- RUSNÁK, R. -- URBÁNEK, M. -- ŽIAK, V. Konštrukcie pozemných stavieb III : Strechy budov. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2013. 205 s. ISBN 978-80-227-3920-7.
 11. PUŠKÁR, A. -- SZOMOLÁNYIOVÁ, K. -- FUČILA, J. -- VAVROVIČ, B. Okná, zasklené steny, dvere, brány. Bratislava: Jaga Group, 2008. 266 s. ISBN 978-80-8076-062-5.
 
 
Dátum zadania:11. 02. 2019
 
 
Dátum odovzdania:02. 05. 2019Bc. Martin Ferianc
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Boris Bielek, PhD.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
garant študijného programu