29. 5. 2020  19:48 Vilma
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Bc. Patrik Matejov – ÚM I-PP pres [sem 4, roč 2]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav manažmentu STU
 
Ústav manažmentu STU
2019/2020
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Bc. Patrik Matejov
Študijný program:
priestorové plánovanie
Študijný odbor:
priestorové plánovanie
Evidenčné číslo:
ÚM-13581-75238
ID študenta:
75238
Vedúci práce:
Ing. Ľubomír Jamečný, PhD.
Konzultant:
prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD., Ing. Vladimír Ondrejička, PhD.
Miesto vypracovania:
Bratislava
 
 
Názov práce:
Územná prognóza SMART rozvoja mesta - generel sociálnych služieb
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:
1. Úvod
2. Téma diplomovej práce v kontexte problémov priestorovo-plánovacej praxe
3. Teoretické východiská pre prognózu SMART rozvoja mesta v oblasti sociálnych služieb
4. Modelové príklady zo zahraničia
5. Spracovanie konceptu metodiky generelu sociálnych služieb
6. Aplikácia konceptu na modelovom území
6a. Analýzy modelového územia Petržalka, identifikácia územia
6b. Identifikácia sociálnych služieb v území
6c. Vyhodnotenie územia v kontexte rozvoja modelového územia s poukázaním na kvalitu poskytovaných soc. služieb
6d. Spracovanie generelu SMART rozvoja sociálnych služieb
7. Záver a diskusia
8. Grafická časť v rozsahu:
8a. Analýza širších vzťahov
8b. Funkčná analýza modelového územia
8c. Problémový výkres – identifikácia problémov a potenciálov územia v kontexte témy
8d. Kategorizácia územia a koncepty riešenia
8e. Návrhová časť – priemet konceptu riešenia a návrh riešenia na modelovom území
8f. Detaily riešenia
 
 
Rozsah práce:
Podľa špecifikácie zadania
  
Dátum zadania:17. 02. 2020
 
 
Dátum odovzdania:07. 05. 2020Bc. Patrik Matejov
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Marián Zajko, PhD.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
garant študijného programu