Aug 23, 2019   12:48 p.m. Filip
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Miloslav Prošek – FEEIT I-oTLK den [term 5, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     garant študijného programu
     Thesis title in English
     Pedagogical supervisor

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra telekomunikácií
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2006/2007
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Miloslav Prošek
Študijný program:telekomunikácie
Študijný odbor:
Evidenčné číslo:FEI-3281-19972
ID študenta:19972
Vedúci práce:Ing. Peter Trúchly, PhD.
  
Názov práce:Aplikácia jednoduchého satelitného mostu pod OS Linux
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Rozsah práce:60
  
Dátum zadania:05. 02. 2007
  
Dátum odovzdania:11. 05. 2007Ing. Miloslav Prošek
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Ivan Baroňák, PhD.
vedúci pracoviska