Jan 28, 2020   1:31 p.m. Alfonz
Academic information system

Final thesis assignment form – Nikola Iľová – FEEIT B-RK den [term 3, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav robotiky a kybernetiky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2019/2020
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Nikola Iľová
Študijný program:robotika a kybernetika
Študijný odbor: kybernetika
Evidenčné číslo:FEI-100863-86189
ID študenta:86189
Vedúci práce:Ing. Jana Paulusová, PhD.
Miesto vypracovania:Ústav robotiky a kybernetiky
  
Názov práce:Riadenie modelu chemického reaktora
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Na základe získaného modelu procesu sa navrhnú viaceré algoritmy riadenia. Cieľom práce je všetky navrhnuté metódy riadenia implementovať pre zadaný model riadeného systému a analyzovať ich vlastnosti z hľadiska kvality riadenia.

Úlohy:
1. Získajte teoretické poznatky ku algoritmom modelovania a riadenia dynamických systémov, naštudujte literatúru k danej problematike.
2. Navrhnite algoritmy riadenia (metóda optimálneho modulu, metóda priamej syntézy a iné) s využitím získaného modelu chemického reaktora.
3. Realizujte a overte navrhnuté algoritmy riadenia pre model chemického reaktora v prostredí Matlab/Simulink.
4. Zhodnoťte dosiahnuté výsledky a vypracujte technickú dokumentáciu.
  
Dátum zadania:23. 09. 2019
  
Dátum odovzdania:01. 06. 2020Nikola Iľová
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD.
vedúci pracoviska
 doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD.
garantka študijného programu