Jan 26, 2020   6:25 p.m. Tamara
Academic information system

Final thesis assignment form – Bc. Marek Habara – FME B-AISP den [term 2, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky
 Strojnícka fakulta
2018/2019
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Marek Habara
Študijný program:automatizácia a informatizácia strojov a procesov
Študijný odbor: kybernetika
Evidenčné číslo:SjF-13432-87297
ID študenta:87297
Vedúci práce:Ing. Dana Šišmišová, PhD.
Miesto vypracovania:Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky
  
Názov práce:Automatizovaný systém merania tlakov v okolí aerodynamických prvkov pretekárskeho vozidla
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Teoreticky preštudujte problematiku merania tlakov a ich pôsobenie v okolí aerodynamických prvkov pretekárskeho vozidla.
2. Namodelujte matematicko-fyzikálny model prúdenia tekutín a vykonajte analýzu dát získaných z CFD simulácie.
3. Navrhnite automatizovaný systém na meranie tlaku vzduchu v okolí aerodynamických prvkov pretekárskeho vozidla pre verifikáciu dát získaných z CFD simulácie.
  
Rozsah práce:30-50 strán
  
Dátum zadania:11. 02. 2019
  
Dátum odovzdania:24. 05. 2019Bc. Marek Habara
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Cyril Belavý, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Cyril Belavý, CSc.
garant študijného programu