22. 9. 2019  1:28 Móric
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Bc. Ján Stručka – SvF B-TMS den [sem 2, roč 3]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra technológie stavieb
 Stavebná fakulta
2018/2019
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Ján Stručka
Študijný program:technológie a manažérstvo stavieb
Študijný odbor: stavebníctvo
Evidenčné číslo:SvF-5370-62939
ID študenta:62939
Vedúci práce:doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
  
Názov práce:Bytový dom
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Technológia stavieb:
1. Projekt organizácie výstavby
1.1 Technická správa (identifikačné údaje, charakteristika staveniska, charakteristika stavby,koncepcia postupu výstavby,koncepcia zariadenia staveniska,ochrana životného prostredia pri výstavbe,bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci,požiarna ochrana staveniska,termínové podmienky, realizácie stavby
1.2 Situácia k projektu organizácie výstavby
1.3 Časový plán výstavby so zameraním na realizáciu hrubej stavby
2. Návrh debnenia a technologický predpis pre zhotovenie debnenia stropu Obsah: účel,rozsah platnosti,súvisiace dokumenty,definície pojmov a použité skratky,pracovné postupy,bezpečnosť a ochrana zdravia pri
práci,ochrana životného prostredia,kontrolný a skúšobný plán
3. Konštrukcie pozemných stavieb
   Obsah: Situácia a technická správa, základy, 1 detail,Pôdorys typického podlažia, priečny rez schodišťom, 2 pohľady
4. Statika
   4.1 Predbežný návrh rozmerov nosných prvkov
   4.2 Výkres tvaru, resp. zostáv dielcov montovaných konštrukcií
       typického podlažia
Poznámka:
Riešenie záverečnej práce musí byť v súlade s konštrukčným riešením stavby, ktoré poslucháč vypracoval na ateliérovej tvorbe a v rámci záverečnej práce. Tento konštrukčný projekt poslucháč predloží pri obhajobe záverečnej práce. Obhajoba bakalárskej práce sa týka špecifikácie zadania - body 1 a 2.
  
Rozsah práce:Podľa špecifikácie zadania
  
Literatúra:
  1. JURÍČEK, I. -- BAJZA, A. -- CESNAK, J. Konštrukcie budov z monolitického betónu: Technické parametre - konštrukčné systémy - komponenty systémov - realizačné firmy - dodávatelia. Bratislava : Eurostav, 2005. 155 s. ISBN 80-969024-2-3.
  2. Fickuliak, I. -- Gašparík, J. -- Makýš, P. -- Búciová, M. -- Hulínová, Z. -- Talian, J.: Výstavba objektov a stavieb. Bratislava: ES STU, 2004.
  3. MAKÝŠ, O. -- MAKÝŠ, P. Projekt organizácie výstavby: Technologický projekt. Bratislava : STU v Bratislave, 2005. 203 s. ISBN 80-227-2265-0.
  4. JURÍČEK, I. Technológia stavieb. Hrubá stavba: Eurostav, 2018. ISBN 978-80-89228-58-4
  
Dátum zadania:11. 02. 2019
  
Dátum odovzdania:02. 05. 2019Bc. Ján Stručka
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
garant študijného programu