Feb 21, 2020   7:32 p.m. Eleonóra
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Miroslav Varga – FCFT B-oCHTO den [term 6, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     garant študijného programu
     Thesis title in English
     Pedagogical supervisor

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Oddelenie manažmentu
 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2006/2007
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Miroslav Varga
Študijný program:chemická technológia
Študijný odbor:
Evidenčné číslo:FCHPT-3310-22448
ID študenta:22448
Vedúci práce:Ing. Monika Zatrochová, PhD.
  
Názov práce:Úverová politika banky a jej možnosti vplyvu na finančnú politiku podniku
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Rozsah práce:20 strán
  
Dátum zadania:20. 02. 2006
  
Dátum odovzdania:19. 05. 2007Ing. Miroslav Varga
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Dušan Baran, PhD.
vedúci pracoviska