Aug 19, 2019   1:32 a.m. Lýdia
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Milan Hulík – FEEIT B-oTLK den [term 8, year 4]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     garant študijného programu
     Thesis title in English
     Pedagogical supervisor

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra telekomunikácií
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2006/2007
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Milan Hulík
Študijný program:telekomunikácie
Študijný odbor:
Evidenčné číslo:FEI-3280-10420
ID študenta:10420
Vedúci práce:Ing. Peter Trúchly, PhD.
  
Názov práce:Sledovanie paketov v LEO sieťach
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Rozsah práce:100
  
Dátum zadania:05. 02. 2007
  
Dátum odovzdania:11. 05. 2007Ing. Milan Hulík
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Ivan Baroňák, PhD.
vedúci pracoviska