28. 1. 2020  5:42 Alfonz
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Bc. Roman Sakáč – FEI B-AUE den [sem 6, roč 3]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra mikroelektroniky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2008/2009
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Roman Sakáč
Študijný program:Automobilová elektronika
Študijný odbor:5.2.13. elektronika
Evidenčné číslo:FEI-5386-22763
ID študenta:22763
Vedúci práce:prof. Ing. František Uherek, PhD.
Miesto vypracovania:Katedra mikroelektroniky
  
Názov práce:Návrh a vlastnosti prvkov integrovanej fotoniky
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Spracujte prehľad základných prvkov integrovanej fotoniky a ich vlastností.
2. Navrhnite topológiu vybraného prvku integrovanej fotoniky a odsimulujte jeho vlastnosti.
3. Realizované simulácie overte meraním na dostupných vzorkách prvkov.
  
Rozsah práce:BP2
  
Dátum zadania:16. 02. 2009
  
Dátum odovzdania:15. 05. 2009Bc. Roman Sakáč
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. František Uherek, PhD.
garant študijného programu