Jan 25, 2020   12:52 p.m. Gejza
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. arch. Anita Stanková – FA I-ARCH-AIV den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav Architektúry II.
 Fakulta architektúry
2006/2007
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Anita Stanková
Študijný program:architektúra
Študijný odbor: architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:FA-5467-29141
ID študenta:29141
Vedúci práce:doc. Ing. arch. Jana Vinarčíková, CSc.
  
Názov práce:Mestská knižnica a mediatéka - nábrežie Dunaja, Bratislava - interiér
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Spracovanie práce podľa tohoto zadania podieha ustanoveniam zákona č. 383/1997 Zb. v znení Zákona č. 234/2000/Autorský zákon/.
2. Dielo vytvorené podľa § 9 tohoto zákona je spoločným dielom.
3. Študent svojim podpisom súhlasí so zadržaním práce pre potreby fakulty (ústavu).
4. Pre diplomové práce je povinnou súčasťou elaborátu portfólio. Jeden výkres DP bude popísaný v slovenskom a cudzom jazyku. Každý exemplár zadania bude označený predpísanou rozpiskou. Toto zadanie študent odovzdáva spolu s diplomovou prácou.
  
Rozsah práce:podľa zadania
  
Dátum zadania:22. 02. 2007
  
Dátum odovzdania:16. 05. 2007Ing. arch. Anita Stanková
študentka
 
 
 
 
prof. akad. arch. Ing. arch. Ivan Petelen, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.
garant študijného programu