Feb 25, 2020   7:26 a.m. Frederik
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. arch. Svetlana Matúšová – FA I-ARCH-AVB den [term 6, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav architektúry obytných a občianskych budov
 Fakulta architektúry
2008/2009
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Svetlana Matúšová
Študijný program:architektúra
Študijný odbor: architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:FA-5467-18495
ID študenta:18495
Vedúci práce:doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.
  
Názov práce:Pastoračné centrum
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Širšie vzťahy, pôdorysy všetkých podlaží, charakteristické rezy a pohľady, architektonicko-konštrukčný detail, priestorové zobrazenie, vizualizácia, kresby, model, sprievodná správa
  
Rozsah práce:Architektonická štúdia - 2x porfólio, CD, poster (70x100mm), model
  
Dátum zadania:16. 02. 2009
  
Dátum odovzdania:11. 05. 2009Ing. arch. Svetlana Matúšová
študentka
 
 
 
 
doc. Ing. arch. akad. arch. Peter Puškár, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc.
garant študijného programu