Apr 7, 2020   10:01 p.m. Zoltán
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Peter Borga – FIIT B-INFO den [term 8, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav informatiky a softvérového inžinierstva
 Fakulta informatiky a informačných technológií
2009/2010
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Peter Borga
Študijný program:informatika
Študijný odbor: informatika
Evidenčné číslo:FIIT-5212-20428
ID študenta:20428
Vedúci práce:Ing. Peter Kapec
  
Názov práce:Automatizované generovanie metrík a dokumentácie zo zdrojových kódov
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Samostatnou činnosťou v rámci predmetov Bakalársky projekt I, II vypracujte bakalársku prácu na tému, vyjadrenú vyššie uvedeným názvom tak, aby ste dosiahli tieto ciele:
Všeobecný cieľ
Vypracovaním bakalárskej práce preukážte, ako ste si osvojili metódy a postupy riešenia väčších projektov, schopnosť samostatne riešiť zložitejšie úlohy v súlade so súčasnými metódami a postupmi študovaného odboru využívanými v príslušnej oblasti a schopnosť samostatne a tvorivo pristupovať k analýze možných riešení.
Špecifický cieľ:
Vytvorte riešenie, zodpovedúce textu zadania, ktorý je prílohou tohto zadania a bližšie opisuje tému vyjadrenú názvom. Tento opis je záväzný, má však rámcový charakter, aby vznikol dostatočný priestor pre Vašu tvorivosť.
Riaďte sa pokynmi Vášho vedúceho.
  
Dátum zadania:21. 09. 2009
  
Dátum odovzdania:14. 05. 2010Ing. Peter Borga
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Pavol Návrat, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Pavol Návrat, PhD.
garant študijného programu