Feb 24, 2020   1:28 a.m. Matej
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Branislav Szeliga – FIIT I-PSS2 den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     garant študijného programu
     Thesis title in English
     Pedagogical supervisor

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva
 Fakulta informatiky a informačných technológií
2007/2008
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Branislav Szeliga
Študijný program:počítačové systémy a siete
Študijný odbor:9.2.4. počítačové inžinierstvo
Evidenčné číslo:FIIT-5216-30580
ID študenta:30580
Vedúci práce:prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
  
Názov práce:Fuzzy-neuro algoritmy modelovania a riadenia procesov v doprave
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Rozsah práce:50
  
Dátum zadania:01. 10. 2007
  
Dátum odovzdania:01. 05. 2008Ing. Branislav Szeliga
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Pavol Návrat, PhD.
vedúci pracoviska