28. 3. 2020  18:31 Soňa
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Bc. Robert Berith – FIIT B-INFO den [sem 7, roč 3]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky
     Pedagogický vedúci

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav informatiky a softvérového inžinierstva
 Fakulta informatiky a informačných technológií
2009/2010
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Robert Berith
Študijný program:informatika
Študijný odbor: informatika
Evidenčné číslo:FIIT-5212-36740
ID študenta:36740
Vedúci práce:prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
  
Názov práce:Automatická syntéza riadiacich a rozhodovacích štruktúr pomocou genetického programovania
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Samostatnou činnosťou v rámci predmetov Bakalársky projekt I, II vypracujte bakalársku prácu na tému, vyjadrenú vyššie uvedeným názvom tak, aby ste dosiahli tieto ciele:
Všeobecný cieľ
Vypracovaním bakalárskej práce preukážte, ako ste si osvojili metódy a postupy riešenia väčších projektov, schopnosť samostatne riešiť zložitejšie úlohy v súlade so súčasnými metódami a postupmi študovaného odboru využívanými v príslušnej oblasti a schopnosť samostatne a tvorivo pristupovať k analýze možných riešení.
Špecifický cieľ:
Vytvorte riešenie, zodpovedúce textu zadania, ktorý je prílohou tohto zadania a bližšie opisuje tému vyjadrenú názvom. Tento opis je záväzný, má však rámcový charakter, aby vznikol dostatočný priestor pre Vašu tvorivosť.
Riaďte sa pokynmi Vášho vedúceho.
  
Dátum zadania:21. 09. 2009
  
Dátum odovzdania:14. 05. 2010Bc. Robert Berith
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Pavol Návrat, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Pavol Návrat, PhD.
garant študijného programu