Aug 19, 2019   1:21 a.m. Lýdia
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Boris Pozdech – FIIT B-PSS den [term 6, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     garant študijného programu
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra telekomunikácií
 Fakulta informatiky a informačných technológií
2008/2009
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Boris Pozdech
Študijný program:počítačové systémy a siete
Študijný odbor:9.2.4. počítačové inžinierstvo
Evidenčné číslo:FIIT-5214-36278
ID študenta:36278
Vedúci práce:Ing. Peter Trúchly, PhD.
  
Názov práce:Vzdelávací materiál pre satelitné konštelácie
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Rozsah práce:40
  
Dátum zadania:01. 10. 2008
  
Dátum odovzdania:01. 06. 2009Ing. Boris Pozdech
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Ivan Baroňák, PhD.
vedúci pracoviska