Feb 25, 2020   7:59 a.m. Frederik
Academic information system

Final thesis assignment form – Bc. Andrea Chudá – MTF B-PMA den [term 6, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English
     Pedagogical supervisor

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2008/2009
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Andrea Chudá
Študijný program:priemyselné manažérstvo
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:MTF-5296-37156
ID študenta:37156
Vedúci práce:Ing. Peter Gabriš
Miesto vypracovania:Raven a.s., Považská Bystrica
  
Názov práce:Návrh opatrení efektívneho využívania internetu a intranetu v riadení podniku Raven a.s., Považská Bystrica
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Úvod
1 Internet a intranet v priemyselných podnikoch
2 Analýza súčasného stavu využívania internetu a intranetu v riadení podniku
Raven a. s., Považská Bystrica
3 Návrh opatrení na efektívne využívanie internetu a intranetu v riadení podniku Raven a. s., Považská Bystrica
4 Vyhodnotenie návrhov opatrení
Záver
Zoznam bibliografických odkazov
Prílohy
  
Dátum zadania:16. 02. 2009
  
Dátum odovzdania:06. 06. 2009Bc. Andrea Chudá
študentka
 
 
 
 
doc. Ing. Miloš Čambál, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Peter Sakál, CSc.
garant študijného programu