Feb 27, 2020   11:40 p.m. Alexander
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Natália Horňáková, PhD. – MTF B-PMA den [term 6, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2008/2009
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Natália Horňáková
Študijný program:priemyselné manažérstvo
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:MTF-5296-38384
ID študenta:38384
Vedúci práce:Ing. Martina Jakábová
Miesto vypracovania:Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
  
Názov práce:Zefektívnenie systému vzdelávania zamestnancov v malých a stredných priemyselných podnikoch v Trnavskom kraji
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Úvod
1 Vzdelávanie ako súčasť riadenia ľudských zdrojov
2 Analýza systému vzdelávania zamestnancov v malých a stredných priemyselných podnikoch v Trnavskom kraji
3 Návrh opatrení pre zefektívnenie systému vzdelávania zamestnancov v malých a stredných priemyselných podnikoch v Trnavskom kraji
4 Vyhodnotenie návrhov opatrení
Záver
Zoznam bibliografických odkazov
Prílohy
  
Dátum zadania:16. 02. 2009
  
Dátum odovzdania:06. 06. 2009Ing. Natália Horňáková, PhD.
študentka
 
 
 
 
doc. Ing. Miloš Čambál, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Peter Sakál, CSc.
garant študijného programu