Jan 24, 2020   7:00 a.m. Timotej
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Pavol Göndör – MTF I-AIP den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2007/2008
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Pavol Göndör
Študijný program:automatizácia a informatizácia procesov
Študijný odbor:5.2.14. automatizácia
Evidenčné číslo:MTF-5264-32762
ID študenta:32762
Vedúci práce:doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Miesto vypracovania:UIAM MTF STU v Trnave
  
Názov práce:Návrh a realizácia systému riadenia krokových motorov SIMOSTEP pomocou softvéru SIMATIC
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Opíšte štruktúru a charakteristiky prostriedkov SIMATIC S7-300 na riadenie krokových motorov.
2. Navrhnite a realizujte fyzický model testovacieho zariadenia.
3. Navrhnite postupnosť testovania dynamických charakteristík pohonov a systémov riadenia.
4. Aplikujte navrhnutú postupnosť na fyzickom modeli.
5. Vykonajte syntézu poznatkov.
  
Dátum zadania:22. 02. 2008
  
Dátum odovzdania:16. 05. 2008Ing. Pavol Göndör
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Dušan Mudrončík, PhD.
garant študijného programu