Apr 5, 2020   6:48 a.m. Miroslava
Academic information system

Final thesis assignment form – Bc. Milan Ilavský – FIIT B-INFO den [term 6, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav aplikovanej informatiky
 Fakulta informatiky a informačných technológií
2006/2007
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Milan Ilavský
Študijný program:informatika
Študijný odbor: informatika
Evidenčné číslo:FIIT-5212-20475
ID študenta:20475
Vedúci práce:Ing. Peter Kapec
  
Názov práce:Vizualizácia grafov založená na pružinovom modeli
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Preskúmajte vlastnosti algoritmov na zobrazovanie grafov založených na pružinovom modeli, ktorý vzájomným pôsobením síl medzi uzlami grafu vytvára priestorové rozloženie grafu. Navrhnite modifikáciu známych metód tak, aby v priestorovom rozložení grafu cielene vznikali vrstvy a steny. Implementujte systém na vizualizáciu grafov, ktorý bude prezentovať možnosti takejto vizualizácie.
  
Rozsah práce:30
  
Dátum zadania:05. 06. 2007
  
Dátum odovzdania:06. 06. 2007Bc. Milan Ilavský
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Vladimír Vojtek, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.
garantka študijného programu