31. 3. 2020  22:44 Benjamín
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Bc. Milan Ilavský – FIIT B-INFO den [sem 6, roč 3]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav aplikovanej informatiky
 Fakulta informatiky a informačných technológií
2006/2007
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Milan Ilavský
Študijný program:informatika
Študijný odbor: informatika
Evidenčné číslo:FIIT-5212-20475
ID študenta:20475
Vedúci práce:Ing. Peter Kapec
  
Názov práce:Vizualizácia grafov založená na pružinovom modeli
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Preskúmajte vlastnosti algoritmov na zobrazovanie grafov založených na pružinovom modeli, ktorý vzájomným pôsobením síl medzi uzlami grafu vytvára priestorové rozloženie grafu. Navrhnite modifikáciu známych metód tak, aby v priestorovom rozložení grafu cielene vznikali vrstvy a steny. Implementujte systém na vizualizáciu grafov, ktorý bude prezentovať možnosti takejto vizualizácie.
  
Rozsah práce:30
  
Dátum zadania:05. 06. 2007
  
Dátum odovzdania:06. 06. 2007Bc. Milan Ilavský
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Vladimír Vojtek, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.
garantka študijného programu