Sep 24, 2019   11:19 a.m. Ľuboš
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Pavol Binčík – MTF I-AIP den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2007/2008
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Pavol Binčík
Študijný program:automatizácia a informatizácia procesov
Študijný odbor:5.2.14. automatizácia
Evidenčné číslo:MTF-5264-38614
ID študenta:38614
Vedúci práce:prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
Konzultant:Ing. Pavol Bezák
Miesto vypracovania:ÚIAM MTF STU v Trnave
  
Názov práce:Systém na správu obsahu - Content Management System (CMS)
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Popíšte základné princípy tvorby dynamických internetových stránok.
2. Analyzujte existujúce systémy na správu obsahu.
3. Navrhnite vlastný systém na správu obsahu v prostredí prehliadača.
4. Implementujte navrhnutý systém.
5. Zhodnoťte navrhované riešenie.
  
Dátum zadania:22. 02. 2008
  
Dátum odovzdania:16. 05. 2008Ing. Pavol Binčík
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Dušan Mudrončík, PhD.
garant študijného programu