May 25, 2020   8:34 p.m. Urban
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Kristína Matulová – MTF I-AIP den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
 
    Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2007/2008
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Bc. Kristína Matulová
Študijný program:
automatizácia a informatizácia procesov
Študijný odbor:
5.2.14. automatizácia
Evidenčné číslo:
MTF-5264-37719
ID študenta:37719
Vedúci práce:
prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
Konzultant:
Ing. Maximilán Strémy
Miesto vypracovania:
ÚIAM MTF STU v Trnave
 
 
Názov práce:
Informačný systém pre mototechnu na báze C#
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:
1. Analyzujte súčasný stav.
2. Špecifikujte požiadavky na budúci systém.
3. Navrhnite komplexné riešenie.
4. Zrealizujte navrhnuté riešenie a vykonajte testovanie.
5. Zhodnoťte dosiahnuté výsledky.
  
Dátum zadania:
18. 02. 2008
 
 
Dátum odovzdania:
16. 05. 2008Ing. Kristína Matulová
študentka
 
 
 
 
doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. Dušan Mudrončík, PhD.
garant študijného programu