18. 11. 2019  10:54 Eugen
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Marián Ščípa – MTF B-BOZ ext [sem 8, roč 4]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2009/2010
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Marián Ščípa
Študijný program:bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Študijný odbor:8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Evidenčné číslo:MTF-5267-37610
ID študenta:37610
Vedúci práce:prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Miesto vypracovania:UBEI MTF STU so sídlom v Trnave
  
Názov práce:Požiadavky na bezpečnú údržbu a revíziu elektrickej požiarnej signalizácie
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Úvod
1. Charakterizácia EPS a súčasný stav v oblasti implementácie legislatívnych požiadaviek na navrhovanie EPS
2. Scenáre požiarov a voľba typu hlásiča
3. Údržba a revízia EPS
4. Bezpečnostné požiadavky na údržbu a revíziu EPS
5. Návrh postupu na vykonávanie údržby a revízie EPS v priestoroch s výskytom priemyselného prachu
Záver
Zoznam bibliografických odkazov
Prílohy
  
Dátum zadania:15. 02. 2010
  
Dátum odovzdania:05. 06. 2010Ing. Marián Ščípa
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Karol Balog, PhD.
vedúci pracoviska
 doc. Ing. Ivana Tureková, PhD.
garantka študijného programu