Oct 22, 2019   11:10 p.m. Sergej
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Marián Ščípa – MTF B-BOZ ext [term 8, year 4]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2009/2010
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Marián Ščípa
Študijný program:bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Študijný odbor:8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Evidenčné číslo:MTF-5267-37610
ID študenta:37610
Vedúci práce:prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Miesto vypracovania:UBEI MTF STU so sídlom v Trnave
  
Názov práce:Požiadavky na bezpečnú údržbu a revíziu elektrickej požiarnej signalizácie
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Úvod
1. Charakterizácia EPS a súčasný stav v oblasti implementácie legislatívnych požiadaviek na navrhovanie EPS
2. Scenáre požiarov a voľba typu hlásiča
3. Údržba a revízia EPS
4. Bezpečnostné požiadavky na údržbu a revíziu EPS
5. Návrh postupu na vykonávanie údržby a revízie EPS v priestoroch s výskytom priemyselného prachu
Záver
Zoznam bibliografických odkazov
Prílohy
  
Dátum zadania:15. 02. 2010
  
Dátum odovzdania:05. 06. 2010Ing. Marián Ščípa
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Karol Balog, PhD.
vedúci pracoviska
 doc. Ing. Ivana Tureková, PhD.
garantka študijného programu