28. 1. 2020  4:06 Alfonz
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Adriána Kriššová – MTF I-AIP ext [sem 5, roč 3]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2008/2009
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Adriána Kriššová
Študijný program:automatizácia a informatizácia procesov
Študijný odbor:5.2.14. automatizácia
Evidenčné číslo:MTF-5265-13328
ID študenta:13328
Vedúci práce:prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
Konzultant:Ing. Bohuslava Juhásová
Miesto vypracovania:ÚIAM MTF STU v Trnave
  
Názov práce:Návrh a realizácia informačného systému pre zabezpečenie správy registratúry
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Špecifikujte požiadavky na systém.
2. Vykonajte analýzu problémovej oblasti, vytvorte funkčný model systému.
3. Vytvorte ERM údajov, transformujte ho do RM, normalizujte a implementujte ho vo zvolenom SRBD.
4. Navrhnite používateľské rozhranie systému a implementujte časť systému.
5. Vypracujte dokumentáciu (hardvérová štúdia, bezpečnostná politika, testovacie protokoly, elektronická príručka používateľa).
  
Dátum zadania:25. 09. 2008
  
Dátum odovzdania:19. 12. 2008Ing. Adriána Kriššová
študentka
 
 
 
 
doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Dušan Mudrončík, PhD.
garant študijného programu