14. 11. 2019  16:53 Irma
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Eva Babínová – MTF I-EBI ext [sem 5, roč 3]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2008/2009
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Eva Babínová
Študijný program:environmentálne a bezpečnostné inžinierstvo
Študijné odbory:4.3.2. environmentálne inžinierstvo, 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Evidenčné číslo:MTF-5269-13306
ID študenta:13306
Vedúci práce:prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Miesto vypracovania:UBEI MTF STU so sídlom v Trnave
  
Názov práce:Integrovaná bezpečnosť v drevovýrobe
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Úvod
1. Charakterizácia nebezpečných činností v drevovýrobe vo vybranej spoločnosti
2. Súčasný stav zabezpečovania ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany
   zdravia pri práci
3. Analýza nebezpečných činností a návrh opatrení na zníženie ohrozenia
   zamestnancov
4. Návrh integrovaného riadenia ochrany pred požiarmi, BOZP a ochrany životného
   prostredia
Záver
Zoznam bibliografických odkazov
Prílohy
  
Dátum zadania:22. 09. 2008
  
Dátum odovzdania:19. 12. 2008Ing. Eva Babínová
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. Karol Balog, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Karol Balog, PhD.
garant študijného programu