Oct 14, 2019   10:58 a.m. Boris
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Eva Babínová – MTF I-EBI ext [term 5, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2008/2009
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Eva Babínová
Študijný program:environmentálne a bezpečnostné inžinierstvo
Študijné odbory:4.3.2. environmentálne inžinierstvo, 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Evidenčné číslo:MTF-5269-13306
ID študenta:13306
Vedúci práce:prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Miesto vypracovania:UBEI MTF STU so sídlom v Trnave
  
Názov práce:Integrovaná bezpečnosť v drevovýrobe
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Úvod
1. Charakterizácia nebezpečných činností v drevovýrobe vo vybranej spoločnosti
2. Súčasný stav zabezpečovania ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany
   zdravia pri práci
3. Analýza nebezpečných činností a návrh opatrení na zníženie ohrozenia
   zamestnancov
4. Návrh integrovaného riadenia ochrany pred požiarmi, BOZP a ochrany životného
   prostredia
Záver
Zoznam bibliografických odkazov
Prílohy
  
Dátum zadania:22. 09. 2008
  
Dátum odovzdania:19. 12. 2008Ing. Eva Babínová
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. Karol Balog, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Karol Balog, PhD.
garant študijného programu