May 25, 2020   8:34 p.m. Urban
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Vladimír Čapoš – MTF I-AIP ext [term 5, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
 
    Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
 
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2008/2009
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Bc. Vladimír Čapoš
Študijný program:
automatizácia a informatizácia procesov
Študijný odbor:5.2.14. automatizácia
Evidenčné číslo:
MTF-5265-13300
ID študenta:
13300
Vedúci práce:
prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
Konzultant:
Ing. Maximilián Strémy
Miesto vypracovania:
ÚIAM MTF STU v Trnave
  
Názov práce:Návrh RS SIMATIC pre systém penohasenia
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:1. Opíšte problematiku súčasného stavu.
2. Vykonajte analýzu problémovej oblasti.
3. Navrhnite riešenie pre daný systém.
4. Čiastočne implementujte navrhnuté riešenie.
5. Zhodnoťte dosiahnuté výsledky.
 
 
Dátum zadania:25. 09. 2008
 
 
Dátum odovzdania:
19. 12. 2008Ing. Vladimír Čapoš
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. Dušan Mudrončík, PhD.
garant študijného programu