Mar 28, 2020   7:55 p.m. Soňa
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Miroslav Danko – MTF I-EBI ext [term 5, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2008/2009
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Miroslav Danko
Študijný program:environmentálne a bezpečnostné inžinierstvo
Študijné odbory:4.3.2. environmentálne inžinierstvo, 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Evidenčné číslo:MTF-5269-13284
ID študenta:13284
Vedúci práce:Ing. Richard Kuracina, PhD.
Miesto vypracovania:UBEI MTF STU so sídlom v Trnave
  
Názov práce:Posúdenie čistiacej schopnosti čistiarne odpadových vôd na základe vybraných analýz
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Úvod
1. Popis technológie čistenia vody vo vybranej čistiarni odpadových vôd
2. Popis metód analýzy vody
3. Analýza vody vybranými metódami
4. Posúdenie výsledkov analýzy z hľadiska účinnosti čistiarne a možných zdrojov kontaminácie vody nečistotami
Záver
Zoznam bibliografických odkazov
Prílohy
  
Dátum zadania:22. 09. 2008
  
Dátum odovzdania:19. 12. 2008Ing. Miroslav Danko
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Karol Balog, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Karol Balog, PhD.
garant študijného programu