Apr 7, 2020   10:54 p.m. Zoltán
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Martin Kukan – MTF I-AIP ext [term 5, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2008/2009
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Martin Kukan
Študijný program:automatizácia a informatizácia procesov
Študijný odbor:5.2.14. automatizácia
Evidenčné číslo:MTF-5265-37658
ID študenta:37658
Vedúci práce:doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Konzultant:Ing. Michal Eliáš
Miesto vypracovania:ÚIAM MTF STU v Trnave
  
Názov práce:Problémy aktualizácie softvéru pre ZMOS
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Analyzujte súčasný stav.
2. Opíšte a zhodnoťte dostupné systémy aktualizácie softvéru.
3. Navrhnite vhodný spôsob aktualizácie.
4. Vyberte hardvérové a softvérové vybavenie servera, ako aj jeho internetové pripojenie.
5. Svoj návrh implementujte.
6. Opíšte proces nasadenia a testovania systému.
7. Zhodnoťte vypracované riešenie.
  
Dátum zadania:25. 09. 2008
  
Dátum odovzdania:19. 12. 2008Ing. Martin Kukan
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Dušan Mudrončík, PhD.
garant študijného programu