26. 2. 2020  20:51 Viktor
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Martin Kukan – MTF I-AIP ext [sem 5, roč 3]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2008/2009
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Martin Kukan
Študijný program:automatizácia a informatizácia procesov
Študijný odbor:5.2.14. automatizácia
Evidenčné číslo:MTF-5265-37658
ID študenta:37658
Vedúci práce:doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Konzultant:Ing. Michal Eliáš
Miesto vypracovania:ÚIAM MTF STU v Trnave
  
Názov práce:Problémy aktualizácie softvéru pre ZMOS
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Analyzujte súčasný stav.
2. Opíšte a zhodnoťte dostupné systémy aktualizácie softvéru.
3. Navrhnite vhodný spôsob aktualizácie.
4. Vyberte hardvérové a softvérové vybavenie servera, ako aj jeho internetové pripojenie.
5. Svoj návrh implementujte.
6. Opíšte proces nasadenia a testovania systému.
7. Zhodnoťte vypracované riešenie.
  
Dátum zadania:25. 09. 2008
  
Dátum odovzdania:19. 12. 2008Ing. Martin Kukan
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Dušan Mudrončík, PhD.
garant študijného programu