Oct 20, 2019   6:30 p.m. Vendelín
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Radoslav Halgaš, PhD. – MTF B-oMI den [term 8, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     garant študijného programu
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav materiálov
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2006/2007
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Radoslav Halgaš
Študijný program:materiálové inžinierstvo
Študijný odbor:
Evidenčné číslo:MTF-3165-33243
ID študenta:33243
Vedúci práce:doc. Ing. Maroš Martinkovič, PhD.
  
Názov práce:Možnosti hodnotenia stupňa deformácie ocele
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Rozsah práce:60
  
Dátum zadania:12. 02. 2007
  
Dátum odovzdania:30. 06. 2007Ing. Radoslav Halgaš, PhD.
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Jozef Janovec, DrSc.
vedúci pracoviska