28. 9. 2020  10:26 Václav
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. arch. Tomáš Molnár – FAD I-URB-SM pres [sem 4, roč 2]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav urbanizmu a územného plánovania
 
Fakulta architektúry a dizajnu
2007/2008
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Bc. Tomáš Molnár
Študijný program:urbanizmus
Študijný odbor:
architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:
FAD-5478-18915
ID študenta:
18915
Vedúci práce:
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Konzultant:Ing.arch. Jan Komrska, PhD.
Miesto vypracovania:
FA STU
 
 
Názov práce:
Dudince - centrum kúpeľného mesta
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:Formou urbanisticko-architektonickej štúdie vyriešiť v nadväznosti na ateliér zimného semestra problematiku rozvoja kúpeľného centra mesta.

1. Širšie vzťahy cca 1:5000 alebo 10000 -- zákres návrhu do riešenia at. ZS
2. Komplexný urb. arch. návrh riešenia 1:1000 - 2000
3. Funkčno-prevádzkové riešenie 1:2000
4. Regulačný plán -- 1:1000
5. Urbanistické a architektonické detaily 1:200-100,
6. Vizualizácie celkové a detailné, min. 2
7. Model 1: 1000
8. Textová a tabuľková časť s bilanciami riešenia
9. portfólio diplomovej práce
10. príloha -- škice konceptu riešenia, fotografie
 
 
Dátum zadania:
18. 02. 2008
 
 
Dátum odovzdania:12. 05. 2008Ing. arch. Tomáš Molnár
študent
 
 
 
 
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
garant študijného programu