Apr 8, 2020   2:41 p.m. Albert
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Lukáš Zeman – MTF B-oAIAP den [term 6, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     garant študijného programu
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra aplikovanej informatiky
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2006/2007
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Lukáš Zeman
Študijný program:aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle
Študijný odbor:
Evidenčné číslo:MTF-3135-32485
ID študenta:32485
Vedúci práce:doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
  
Názov práce:Návrh riadenia modelu výrobného procesu programovacím automatom pomocou Web rozhrania
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Rozsah práce:60
  
Dátum zadania:12. 02. 2007
  
Dátum odovzdania:30. 06. 2007Ing. Lukáš Zeman
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Pavel Važan, PhD.
vedúci pracoviska