Jan 22, 2020   9:41 a.m. Zora
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Andrej Neczli – FIIT I-SI3 den [term 9, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav informatiky a softvérového inžinierstva
 Fakulta informatiky a informačných technológií
2008/2009
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Ing. Andrej Neczli
Študijný program:softvérové inžinierstvo (konverzný)
Študijný odbor:9.2.5. softvérové inžinierstvo
Evidenčné číslo:FIIT-5221-21328
ID študenta:21328
Vedúci práce:Ing. Peter Kapec
  
Názov práce:Nové prístupy v manažmente verzií zdrojového kódu
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Rozsah práce:50
  
Dátum zadania:01. 10. 2007
  
Dátum odovzdania:10. 12. 2008Ing. Andrej Neczli
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Pavol Návrat, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.
garantka študijného programu