Feb 26, 2020   8:01 p.m. Viktor
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Martina Stolárová – MTF B-oZT ext [term 8, year 4]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2007/2008
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Martina Stolárová
Študijný program:zabezpečovacia technika - bezpečnosť technologických systémov a procesov
Študijný odbor:
Evidenčné číslo:MTF-3199-33502
ID študenta:33502
Vedúci práce:Ing. Richard Kuracina, PhD.
Miesto vypracovania:VEOLIA, a.s., Trnava
  
Názov práce:Identifikácia nebezpečenstva a hodnotenie rizík v spoločnosti VEOLIA, a.s.
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Úvod
1. Zákonné povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci dotýkajúce sa spoločnosti
2. Fyzikálne faktory, ich rozdelenie a vplyv na ľudský organizmus
3. Výrobné činnosti a bezpečnosť práce v spoločnosti VEOLIA, a.s.
4. Posúdenie bezpečnosti vybranej prevádzky spoločnosti
5. Návrh opatrení na zvýšenie bezpečnosti v prevádzke
Záver
Zoznam bibliografických odkazov
Prílohy
  
Dátum zadania:19. 02. 2008
  
Dátum odovzdania:06. 06. 2008Ing. Martina Stolárová
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. Karol Balog, PhD.
vedúci pracoviska
 doc. Ing. Ivana Tureková, PhD.
garantka študijného programu