Jun 3, 2020   9:16 a.m. Karolína
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Ľuboš Kuchárek – MTF B-AIA den [term 6, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2007/2008
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Ľuboš Kuchárek
Študijný program:
aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle
Študijné odbory:
kybernetika, informatika
Evidenčné číslo:MTF-5262-24600
ID študenta:
24600
Vedúci práce:
doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Miesto vypracovania:UIAM MTF STU v Trnave
 
 
Názov práce:
Návrh a realizácia simulačného modelu riadenia krokového motora v prostredí MATLAB
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:1. Krátko opíšte štruktúru a charakteristiky simulačných prostriedkov MATLAB.
2. Navrhnite a realizujte matematický model krokového motora.
3. Navrhnite postupnosť testovania dynamických charakteristík krokového motora.
4. Aplikujte navrhnutú postupnosť na modeli krokového motora.
5. Vykonajte syntézu poznatkov.
 
 
Dátum zadania:22. 02. 2008
 
 
Dátum odovzdania:
06. 06. 2008



Ing. Ľuboš Kuchárek
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. Dušan Mudrončík, PhD.
garant študijného programu