Oct 17, 2019   5:29 a.m. Hedviga
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Marek Drozd – MTF I-EBI den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     garant študijného programu
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav integrovanej bezpečnosti
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2006/2007
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Marek Drozd
Študijný program:environmentálne a bezpečnostné inžinierstvo
Študijné odbory:4.3.2. environmentálne inžinierstvo, 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Evidenčné číslo:MTF-5268-27956
ID študenta:27956
Vedúci práce:prof. Ing. Karol Balog, PhD.
  
Názov práce:Posúdenie požiarneho rizika v sklade
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Rozsah práce:60
  
Dátum zadania:12. 02. 2007
  
Dátum odovzdania:11. 05. 2007Ing. Marek Drozd
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Karol Balog, PhD.
vedúci pracoviska