Sep 22, 2020   10:41 p.m. Móric
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Jana Jurinová, PhD. – MTF I-AIP den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
 
    garant študijného programu
 
    Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra aplikovanej informatiky a automatizácie
 
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2006/2007
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Bc. Jana Jurinová
Študijný program:
automatizácia a informatizácia procesov
Študijný odbor:5.2.14. automatizácia
Evidenčné číslo:
MTF-5264-28388
ID študenta:28388
Vedúci práce:
doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.
 
 
Názov práce:
Softvérová prezentácia regulátora KRGN 90
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
 
 
Rozsah práce:
60
 
 
Dátum zadania:27. 04. 2007
  
Dátum odovzdania:11. 05. 2007Ing. Jana Jurinová, PhD.
študentka
 
 
 
 
prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
vedúci pracoviska