Apr 7, 2020   12:36 p.m. Zoltán
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Martin Gabriška – MTF I-AIP ext [term 6, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2007/2008
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Martin Gabriška
Študijný program:automatizácia a informatizácia procesov
Študijný odbor:5.2.14. automatizácia
Evidenčné číslo:MTF-5265-29399
ID študenta:29399
Vedúci práce:doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
  
Názov práce:Návrh modelu a simulácia mechanotronického systému v prostredí "Matlab"
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Navrhnite matematický model mechatronického systému jednosmerného motora.
2. Zvoľte príslušný modul a nástroje v prostredí Matlab na simuláciu mechatronického systému.
3. Navrhnite simulačný model.
4. Navrhnite testovací experiment navrhnutého modelu a vykonajte experiment.
5. Zosumarizujte výsledky experimentu a vytvorte užívateľskú príručku.
  
Rozsah práce:60
  
Dátum zadania:28. 09. 2007
  
Dátum odovzdania:21. 12. 2007Ing. Martin Gabriška
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Dušan Mudrončík, PhD.
garant študijného programu