Oct 14, 2019   4:23 p.m. Boris
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Martin Šikula – MTF I-EBI ext [term 6, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2007/2008
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Martin Šikula
Študijný program:environmentálne a bezpečnostné inžinierstvo
Študijné odbory:4.3.2. environmentálne inžinierstvo, 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Evidenčné číslo:MTF-5269-29856
ID študenta:29856
Vedúci práce:prof. Ing. Karol Balog, PhD.
  
Názov práce:Environmentálne aspekty hasenia aerosólovými hasiacimi látkami
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Rozsah práce:60
  
Dátum zadania:26. 11. 2007
  
Dátum odovzdania:21. 12. 2007Ing. Martin Šikula
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Karol Balog, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Karol Balog, PhD.
garant študijného programu