Dec 9, 2019   0:18 a.m. Izabela
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Róbert Cére – FCE B-oVSH den [term 10, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     garant študijného programu
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra vodného hospodárstva krajiny
 Stavebná fakulta
2005/2006
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Róbert Cére
Študijný program:vodné hospodárstvo a vodné stavby
Študijný odbor:
Evidenčné číslo:SvF-3240-22203
ID študenta:22203
Vedúci práce:prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
  
Názov práce:Vyhodnotenie hydraulických a morfologických parametrov toku Nitrica
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Posúďte kapacitu pôvodného koryta toku nerovnomerným ustáleným prúdení.
2. Vykreslite priečne profily prirodzeného úseku koryta s využitím výpočtovej techniky.
3. Vyhodnoťte členitosť prirodzeného úseku koryta toku.
  
Rozsah práce:15-30 strán
  
Dátum zadania:27. 02. 2006
  
Dátum odovzdania:30. 06. 2006Ing. Róbert Cére
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Ján Szolgay, PhD.
vedúci pracoviska