Aug 25, 2019   5:36 p.m. Ľudovít
Academic information system

Final thesis assignment form – Ján Gazdarica – FCE B-oPSA den [term 8, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra konštrukcií pozemných stavieb
 Stavebná fakulta
2007/2008
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Ján Gazdarica
Študijný program:pozemné stavby a architektúra
Študijný odbor:
Evidenčné číslo:SvF-3229-10720
ID študenta:10720
Vedúci práce:doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Miesto vypracovania:Stavebná fakulta STU
  
Názov práce:BYTOVÝ DOM
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Projekt na realizáciu stavby

ARCHITEKTÚRA A KONŠTRUKCIE

GRAFICKÁ ČASŤ:

Pôdorys typického podlažia M 1:50,
Rez schodiskom M 1:50,
Pohľad M 1:50,
Vybrané detaily M 1:20 až 1:1
Poster (700 x 1000 mm).

TEXTOVÁ ČASŤ

Technická správa.
Výpis stolárskych, zámočníckych a klampiarskych výrobkov,
Teplotechnické posúdenie obvodového a strešného plášťa a vybranej okennej konštrukcie.

FORMA ODOVZDANIA ZÁVEREČNEJ BAKALÁRSKEJ PRÁCE

Písomná časť práce sa odovzdá jedenkrát zviazaná v pevnej väzbe a jedenkrát v elektronickej forme. Grafická časť sa odovzdá jedenkrát na papieri a jedenkrít v elektronickej forme.
  
Rozsah práce:Podľa špecifikácie zadania. Rozsah textovej časti 20 - 30 strán.
  
Literatúra:
  1. Chmúrny, I. Tepelná ochrana budov, Bratislava, Jaga, 2003
  2. Neumann, D. a kol.: Stavebné konštrukcie I., Bratislava, Jaga, 2005
  3. Neumann, D. a kol.: Stavebné konštrukcie II., Bratislava, Jaga, 2006
  4. Puškár, A., Řehák, I., Fučila, J., Vavrovič, B.: Obvodové plášte budov: Fasády, Bratislava, Jaga, 2002
  5. STN 73 054-1, STN 73 0540-2, STN 73 0540-3, STN 73 0540-4, ostatná dostupná odborná literatúra, platné STN katalógové a technické listy odborných firiem
  
Dátum zadania:18. 02. 2008
  
Dátum odovzdania:04. 07. 2008Ján Gazdarica
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Anton Puškár, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.
garant študijného programu