Feb 24, 2020   1:09 p.m. Matej
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Eva Mervová – FCE B-oGAK den [term 6, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     garant študijného programu
     Thesis title in English
     Pedagogical supervisor

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra geodetických základov
 Stavebná fakulta
2006/2007
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Eva Mervová
Študijný program:geodézia a kartografia
Študijný odbor:
Evidenčné číslo:SvF-3208-12493
ID študenta:12493
Vedúci práce:Ing. Peter Černý, PhD.
  
Názov práce:Možnosti programovania geodetických nadstavieb programu Mathcad
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. popis a analýza programu Mathcad
2. tvorba geodetických nadstavieb
  
Rozsah práce:15 - 30 strán
  
Literatúra:
  1. MITÁŠOVÁ, I. -- ČERNÝ, P. -- GAŠPAR, D. Programovanie. Bratislava : STU v Bratislave, 1993. 202 s. ISBN 80-227-0510-1.
  
Dátum zadania:12. 02. 2007
  
Dátum odovzdania:22. 06. 2007Ing. Eva Mervová
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. Ján Hefty, PhD.
vedúci pracoviska