Oct 16, 2019   9:46 a.m. Vladimíra
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Eva Stopková, PhD. – FCE B-GAK den [term 6, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra geodetických základov
 Stavebná fakulta
2007/2008
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Eva Stopková
Študijný program:geodézia a kartografia
Študijný odbor: geodézia a kartografia
Evidenčné číslo:SvF-5326-28828
ID študenta:28828
Vedúci práce:Ing. Jana Faixová Chalachanová, PhD.
Konzultant:Ing. Tibor Lieskovský
  
Názov práce:Využitie geoinformačných systémov na predikciu lavínového nebezpečenstva
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Štúdium problematiky vzniku lavín a ochrany pred ich následkami
Aplikácia geoinformačných systémov na riešenie špecializovaných priestorových analýz
Vplyv meteorologických parametrov na modelovanie lavinóznych území
Experimentálne overenie modelu lavinóznych území
  
Rozsah práce:20-30 strán
  
Literatúra:
  1. MAGUIRE, D J. -- GOODCHILD, M F. -- LONGLEY, P A. Geographical Information Systems. Vol. 1: Principles and Technical Issues. Vol. 2: Management Issues and Applications. New York, USA: USA by John Wiley & Sons, 1999. 1021 s.
  2. ArcGIS 9 - používateľská príručka,ESRI,USA 2005
  3. Konček,M a kol. Klíma Tatier. VEDA, vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1974, 1. vyd., 856 strán (Chomitz, K., Kňazovický, L. Lavíny, s. 581-600).
  4. Milan, L. Lavíny v horstvách Slovenska. VEDA, vydavateľstvo SAV, Bratislava 2006, 152 s.
  
Dátum zadania:18. 02. 2008
  
Dátum odovzdania:23. 05. 2008Ing. Eva Stopková, PhD.
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. Ján Hefty, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Štefan Sokol, PhD.
garant študijného programu