22. 10. 2019  18:55 Sergej
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Eva Stopková, PhD. – SvF B-GAK pres [sem 6, roč 3]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra geodetických základov
 Stavebná fakulta
2007/2008
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Eva Stopková
Študijný program:geodézia a kartografia
Študijný odbor: geodézia a kartografia
Evidenčné číslo:SvF-5326-28828
ID študenta:28828
Vedúci práce:Ing. Jana Faixová Chalachanová, PhD.
Konzultant:Ing. Tibor Lieskovský
  
Názov práce:Využitie geoinformačných systémov na predikciu lavínového nebezpečenstva
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Štúdium problematiky vzniku lavín a ochrany pred ich následkami
Aplikácia geoinformačných systémov na riešenie špecializovaných priestorových analýz
Vplyv meteorologických parametrov na modelovanie lavinóznych území
Experimentálne overenie modelu lavinóznych území
  
Rozsah práce:20-30 strán
  
Literatúra:
  1. MAGUIRE, D J. -- GOODCHILD, M F. -- LONGLEY, P A. Geographical Information Systems. Vol. 1: Principles and Technical Issues. Vol. 2: Management Issues and Applications. New York, USA: USA by John Wiley & Sons, 1999. 1021 s.
  2. ArcGIS 9 - používateľská príručka,ESRI,USA 2005
  3. Konček,M a kol. Klíma Tatier. VEDA, vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1974, 1. vyd., 856 strán (Chomitz, K., Kňazovický, L. Lavíny, s. 581-600).
  4. Milan, L. Lavíny v horstvách Slovenska. VEDA, vydavateľstvo SAV, Bratislava 2006, 152 s.
  
Dátum zadania:18. 02. 2008
  
Dátum odovzdania:23. 05. 2008Ing. Eva Stopková, PhD.
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. Ján Hefty, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Štefan Sokol, PhD.
garant študijného programu