Jan 26, 2020   0:36 a.m. Tamara
Academic information system

Final thesis assignment form – Ladislav Kurák – FCE B-MPM den [term 8, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie
 Stavebná fakulta
2009/2010
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Ladislav Kurák
Študijný program:matematicko-počítačové modelovanie
Študijný odbor: matematika
Evidenčné číslo:SvF-5342-39386
ID študenta:39386
Vedúci práce:Ing. Tomáš Bacigál, PhD.
  
Názov práce:Štatistické metódy v otvorenom prostredí R
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:- Charakteristika programového prostredia R.
- Prehľad základných štatistických metód spracovania dát.
- Ilustrácia niektorých základných metód na konkrétnom príklade s riešením v R
- Návrh algoritmu v programovacom jazyku R pre Hannan-Rissanenovu procedúru odhadu parametrov AR modelu časových radov.
  
Rozsah práce:20-30
  
Literatúra:
  1. CIPRA, T. Analýza časových řad s aplikacemi v ekonomii. Praha : SNTL, 1986. 248 s.
  2. KALICKÁ, J. -- KRIVÁ, Z. Praktická štatistika v Exceli. Bratislava : STU v Bratislave, 2005. 258 s. ISBN 80-227-2295-2.
  3. KALINA, M. -- BACIGÁL, T. -- SCHIESSLOVÁ, A. Základy pravdepodobnosti a matematickej štatistiky. Bratislava : STU v Bratislave, 2010. 216 s. ISBN 978-80-227-3273-4.
  4. KATINA, S. Vybrané kapitoly z počítačovej štatistiky I. Elektronické študijné materiály FMFI UK v Bratislave, 2006.
  
Dátum zadania:16. 02. 2009
  
Dátum odovzdania:21. 05. 2010Ladislav Kurák
študent
 
 
 
 
prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc.
vedúci pracoviska
 prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc.
garant študijného programu